Decentralogica

Decentralogica is een aansturingsmethodiek, waarbij het bereiken van het doel , het realiseren van de taak of opdracht, dan wel het bereiken van het resultaat, voorop staat. Centraal wordt bepaald, wat de opdracht of het resultaat is. De wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven, wordt overgelaten aan diegenen, die direct in contact staan met de situatie, waarin verandering (voor het te bereiken doel) nodig is. Het proces wordt gestuurd op basis van ‘bedoeling’; wat moet er bereikt worden en waarom (in welke context,) en niet door middel van directe aansturing van lagere niveaus.

De “werkvloer”  heeft daarom een grote verantwoordelijkheid –en als het goed is de daarvoor benodigde bevoegdheden- om invulling te geven aan de taak of opdracht. Het voordeel is, dat er snel kan worden ingespeeld op veranderingen in de situatie. Zo kan er snel worden gehandeld, en kunnen kansen worden benut als ze zich voordoen. Zo wordt beschikbare kennis, kunde, creativiteit en initiatief optimaal benut. Weg bindijzertjes en kurk! Daarmee maakt Decentralogica optimaal gebruik van de in de organisatie aanwezige menskracht. Twee maal raden wat dat doet met de motivatie van het personeel…..

KENMERKEN
Bij Decentralogica is ieder persoon in de organisatie nodig en speelt een rol in het bereiken van het doel. Daarbij is ieders totale betrokkenheid nodig. En daarbij is voldoende niet goed genoeg. We willen immers van het Pareto principe af! Kenmerkend is ook de manier waarop met onzekerheid wordt omgegaan. In traditionele organisaties wordt in de top voortdurend getracht de onzekerheid tot een minimum te beperken, met onzekerheid op de lagere niveaus tot gevolg. Decentralogica draait dat om, minimale onzekerheid bij de uitvoering, waarbij de hogere niveaus bewust met onzekerheid leven. Kenmerkend is ook de grote behoefte aan duidelijkheid over de doelen, het waarom daarvan, en de beperkingen en grenzen die er zijn  (het doel heiligt immers niet de middelen).

Om Decentralogica goed te kunnen toepassen zijn er een drietal zaken van levensbelang in een organisatie:

  1. Vertrouwen. Het hogere niveau moet een rotsvast vertrouwen hebben in de lagere niveaus. Die moeten immers zelfstandig uitvoering geven aan de opdracht en oplossingen zoeken voor keuzes, dilemma’s kansen en bedreigingen. Dat vertrouwen spreekt o.m. uit het neerleggen van verantwoordelijkheid –empowering met vergaande bevoegdheden- op onderliggende niveaus.
  2. Vertrouwen. De lagere niveaus moeten een rotsvast vertrouwen hebben in de niveaus erboven. Dit wordt hoger op de ladder vaak, ten onrechte, als een gegeven aangenomen. Het eerstgenoemde vertrouwen leidt tot dit vertrouwen. Het krijgen (en aanvaarden) van verantwoordelijkheid doet dit vertrouwen groeien.
  3. Vertrouwen. De eerste twee vormen van vertrouwen moeten leiden tot een rotsvast vertrouwen op een goede afloop of goed resultaat. De verhoogde onzekerheid op het hogere niveau zal ongetwijfeld knagen aan die rotsvastheid. Daarom moeten leiders ‘op hun handen durven gaan zitten’!

Decentralogica haalt het beste in alle leden van elke organisatie naar boven, maakt organisaties slagvaardiger, krachtiger, ‘stormvast’ en aangenamer om in te vertoeven!

Wij helpen jullie om dit te bereiken.

MAAK HET VERSCHIL MET JOUW PERSONEEL!

De juiste man op de juiste plaats. Wij helpen hierbij.

Waar staat Personeelskompas voor?

Personeelskompas helpt om de mensen in bedrijven en organisaties te laten floreren! 

Daar wordt alles en iedereen beter van:

  • Om te beginnen het personeel, dat zich kan ontplooien en creatief kan zijn.
  • De eigenaren en leidinggevenden, die zich omringd weten door goed gemotiveerd personeel.
  • De bedrijfsresultaten, die steeds gunstiger zullen worden.
  • Maar ook wij, omdat we weer eens bevestigd zien, dat waar wij in geloven, ook echt werkt.

Wij hanteren een aantal beginselen die noodzakelijk zijn om tot die optimalisering te komen. Beginselen, waar we jouw warm voor zullen maken!

team_medium